Värdegrund

Swesbi Förskolor arbetar utefter en gemensam värdegrund som baserar  sig på Läroplan för Förskolan Lpfö 98.

Vi skall i arbetet med barnen utgå ifrån att:

 • Varje barn möts med respekt , empati, hänsyn och lyhördhet.
 • Varje barn får utveckla självständighet och sin kompetens.
 • Varje barn får lära sig att ta ansvar och stå för sina handlingar.
 • Varje barn genom lek skall få uppleva lustfylldhet, nyfikenhet och lärande.
 • Vi ska verka för att föräldrar skall känna sig delaktiga i vårt arbete.
 • Vi skall tillgodose varje enskilt barns behov.
 • Vi har få , men genomtänkta regler.

Detta innebär att vi i vårt arbete:

 • Uppmuntrar och bekräftar varje barn.
 • Skall se varje barn utifrån den individ den är.
 • Som vuxna deltar i barnens lek och främjar gott kamratskap.
 • Att vi för dialog med barnen där alla känner sig delaktiga, betydelsefulla och blir  respekterade för sina åsikter.
 • Skapar en miljö där barnen känner trygghet och vågar stå för sina handlingar.
 • Skall ge barnen inspiration, tid och möjligheter att upptäcka.
 • Verkar för att barnen ska visa empati och förståelse för andra människor och kulturer.
 • Visar glädje och är professionella och alltid ser till barnets bästa.

Posted in Blog

Föräldrasamverkan

”Förskolan skall komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn skall kunna utvecklas rikt och mångsidigt.” (Lpfö98)

Mål: Att ge föräldrarna möjlighet att påverka den verksamhet som utformas för deras barn.

För att vi skall få en förståelse för barnets två världar och erhålla en helhetssyn på barnet är det viktigt att ha en fungerande föräldrasamverkan. Förskolan ska vara ett komplement till hemmet. En god föräldrasamverkan påbörjas under inskolningen och byggs på i den dagliga kontakten.

Den dagliga kontakten

Den dagliga kontakten är viktig för alla tre parter, pedagoger – barn – föräldrar. Det är här i den dagliga kontakten som vi kan mötas i kortare samtal för att föra över viktig information om vad som hänt hemma på morgonen och som kan påverka barnet under dagen samt vad som hänt på förskolan under dagen. Är man som förälder eller pedagog i behov av ett längre samtal kan man tillsammans göra upp om en tid för detta.

Utvecklingssamtal och utvecklingsplan

Utvecklingssamtal erbjuder vi på hösten andra året barnet går på förskolan med ett uppföljningssamtal på våren. Under utvecklingssamtalet ger vi föräldrarna en helhetsbild av barnet utifrån de sex förmågorna. Emotionell, social, motorisk, perceptuell, språklig och logisk-matematisk förmåga.

En utvecklingsplan upprättas gemensamt med föräldrarna och som utvärderas vid uppföljningssamtalet på våren. Det är önskvärt att båda föräldrarna deltar och 30 minuter avsätts för samtalet.

Vid behov möter vi föräldrar fler gånger för att följa ett barns utveckling. Det är det individuella behovet hos barnet och föräldrar som styr detta.

Föräldramöte/föräldraråd

Föräldramöte/föräldraråd slår vi ihop till ett möte en gång per termin.

Tanken med föräldramötena är att föräldrarna ska få möjlighet att ta del av vad som är aktuellt i verksamheten. Föräldrarådet finns för att gemensamt med pedagogerna mötas, diskutera och ta del av och planera förskolans gemensamma aktiviteter och verksamhet. Föräldrarna har också möjlighet att utbyta och ta del av varandras tankar och funderingar.

Föräldratraditioner

Vid flera tillfällen under året blir man som förälder inbjuden till att medverka i förskolans traditioner. Exempel på detta är grillfest, pysselkväll och sommarfest.

Övriga familjeresurser

I arbetet med barnen på förskolan har vi tillgång till språk- och talpedagog, resurspedagog samt lekarbete. En ansökan om dessa resurser av olika slag föregås alltid av ett gemensamt beslut mellan berörda föräldrar och avdelningspersonalen. Ansökan görs gemensamt.

Posted in Blog

Vår verksamhet

Verksamhetsidé "En framgångsrik förskola"

Framgångsrika blir vi när barnen har fått en god grund för fortsatt utveckling, lek och lärande - enskilt och i samspel med andra.

På Swesbi förskola erbjuds alla barn ett arbetssätt som uppfyller läroplanens målområden. Vi har pedagogiska miljöer som stimulerar till nyfikenhet, kreativitet och kunskapssökande hos barn och vuxna. Vår pedagogiska miljö tillåter barnen att vara kompetenta. Vår pedagogiska verksamhet uppmuntrar till delaktighet för alla - barn, föräldrar och pedagoger. Alla som kommer till vår verksamhet känner sig välkomna och möts av en pedagogisk och trivsam miljö med engagerad och tillmötesgående personal. Vår värdegrund bygger på positivitet, generositet och förtroende.

Vi har en gemensam barnsyn - Det kompetenta barnet. Med det menar vi att alla barn kan, utifrån sin förmåga. Det är viktigt för oss att barnen ges tid att själva få prova, utforska och upptäcka. Vi vuxna finns med som trygga och utmanande pedagoger som leder och stödjer barnen i deras utveckling.

Framgångsfaktorer på vår förskola är:

Ett tydligt och samlat pedagogiskt ledarskap: Det är viktigt att det pedagogiska ledarskapet är tydligt för alla. Förskolechefen har ett övergripande pedagogiskt ledarskap. Varje pedagog utövar ett pedagogiskt ledarskap för de barngrupper han/hon verkar i. Swesbi förskola präglas av ett demokratiskt arbetssätt där delaktigheten är viktig och ansvar delegeras.

En betoning av lärandet: Den reviderade läroplanen betonar lärandet, därför är ett viktigt utvecklingsarbete för oss att analysera och vidareutveckla vårt pedagogiska arbetssätt gällande barnens delaktighet och inflytande, matematik, språk- och kommunikation, naturvetenskap- och teknik, skapande, social utveckling, emotionella färdigheter, motorik och perception.

God struktur och gemensamma regler: En trygg och bra arbetsmiljö för barn och vuxna är en förutsättning för en framgångsrik förskola. Förskolans likabehandlingsplan och stadsdelens jämställdhetsplan är viktiga dokument att arbeta utifrån. Förskolechef har ett övergripande ansvar för arbetsmiljö, barnsäkerhet, och livsmedelshantering. Alla som arbetar på enheten har ett egenansvar vad gäller att följa de regler och riktlinjer som finns gällande arbetsmiljö, barnsäkerhet och livsmedelshantering. Vi arbetar fram lokala handlingsplaner och policys som alla känner till och följer.

Ett utvecklat samarbete med såväl barn som föräldrar: Hemsidan är ett viktigt forum för oss. Där kan vi delge brukare och andra intresserade aktuell information om vår pedagogiska verksamhet. Portfolio (en pärm/mapp där barnets utveckling och lärande dokumenteras) och pedagogisk dokumentation (barnens lärande i grupp dokumenteras) är andra viktiga verktyg som främjar delaktigheten. Forum där barn och föräldrar får komma till tals som t.ex. föräldramöten och andra föräldrasammankomster, inskolning och uppföljningssamtal, utvecklingssamtal, tamburkontakten, olika former av projektarbeten/temaarbeten som utgår från barnens intressen samt en pedagogisk miljö som främjar barnens delaktighet.

Arbete i arbetslag eller andra samarbetsformer: Att organisera för tvärgrupper på förskolan är ett arbete som pågår. Begreppet "En avdelning ett arbetslag" står för samverkan, kompetenssamlande och ett gemensamt ansvar för barnens lärande. Vid nyrekryteringar efterfrågar vi medarbetare som kan komma in i verksamheten med nya synsätt, arbetssätt och handlingskraft.

Posted in Blog

Om oss

Utbildningsföretaget Swesbi Partnership AB driver två förskolor i Stockholms västerort. Förskolan Månen ligger i Husby och har 25 barn inskrivna. Förskolan har eget gård och ett jätte fint stort park på 3 minuters gång avstånd. Man brukar vistas ute ganska mycket ....

Förskolan Stjärnan ligger i Rinkeby och har 25 barn inskrivna. Förskolan .......

På Swesbi förskola erbjuds alla barn ett arbetssätt som uppfyller läroplanens målområden. Vi har pedagogiska miljöer som stimulerar till nyfikenhet, kreativitet och kunskapssökande hos barn och vuxna. Vår pedagogiska miljö tillåter barnen att vara kompetenta. Vår pedagogiska verksamhet uppmuntrar till delaktighet för alla - barn, föräldrar och pedagoger. Alla som kommer till vår verksamhet känner sig välkomna och möts av en pedagogisk och trivsam miljö med engagerad och tillmötesgående personal. Vår värdegrund bygger på positivitet, generositet och förtroende.

Posted in Blog

Förskolan Månen

Fröken Natalia
Förskolechef

Fröken Leila
Barnskötare
Fröken Deeqa
Barnskötare
Fröken Salma
Barnskötare
Fröken Katra
Barnskötare

 

 

Posted in Blog

Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses