Riktlinjer gällande sjukdomar

Riktlinjer gällande sjukdomar hos barn som är placerade på förskolan Karlavagnen eller i familjedaghem Teg/Böleäng.

Dokumentet utgår ifrån boken "smitta i förskolan".

Barn är inte små vuxna. Barn reagerar annorlunda på sjukdomar. Fyra saker bör man ha i tanke när det gäller skillnaden barn/vuxna.

  • Barns hjärnor är inte färdigutvecklade alltså ska man vara extra rädd om dem.
  • Barn har en högre hjärtfrekvens än vuxna och blir därför mer påverkade av t.ex. feber.
  • Barn har högre ämnesomsättning.
  • Barn får lättare blodsockerfall, det är inte ovanligt att 4-5 åringar behöver en fruktbit mellan målen även om man äter var 3: e timme.

Allmäntillståndet

Vid de flesta av följande sjukdomar är det viktigt att bedöma barnets allmäntillstånd innan återgång till förskola/familjedaghem sker. Det är viktigt att ställa sig frågan: orkar barnet med förskolan/familjedaghemmets verksamhet?

Underrätta personal för att förebygga sjukdomar

Det är av största vikt att informera avdelningen/familjedaghemmet om barnet har någon åkomma som kan ha varit/är smittsam för andra barn. Vi informerar övergripande om vilka sjukdomar som går i förebyggande syfte.

Magsjuka

När barnen får magsjuka kan de bli så slut så att de inte orkar äta, dricka. Man kan ge dem något med socker i så att de får upp orken och kanske orkar äta lite till. Magsjuka smittar efter att barnet kräkts. Man skall vara hemma minst 48 tim efter sista kräkningen eller om de haft vattentunn diarré för att förhindra smittspridning och för att barnet skall orka. Vid magsjuka bör även syskon stanna hemma pga. smittorisk.

Feber

Feber är mer ansträngande för en liten barnkropp än för en vuxen. Barn som har feber på kvällen bör vara hemma från förskolan/familjedaghemmet dagen efter.

Snuva

Den gamla myten om att grön snuva betyder bakterier och genomskinlig virus, stämmer inte. Man kan inte se sådan skillnad på snuva. Att barn i förskolan/familjedaghemmen är mycket snoriga beror på att virusen vandrar runt bland barnen, smittan sprids både i luften och genom kontakter. Det är viktigt att ha en god handhygien i verksamheten.

Ögoninflammation

Kan likställas med snuva i ögonen och är inte farligare eller smittsammare än snuva är. Om barnet har en akut inflammation och ögonen är kraftigt variga och kladdiga samt behöver torkas ur regelbundet skall barnet vara hemma.

Öroninflammation

Även om barnet blivit frisk efter en öroninflammation kan det vara lomhört och bli mycket trött av att vistas i förskolemiljön, kortare dagar kanske kan vara ett alternativ efter sjukdom.

Hosta

Hosta kan barn ha länge. Bästa medicinen är att se till att barnen dricker mycket, det gör slemmet lösare och lättare att hosta upp. Det är framförallt i början som hostan smittar. Om de behöver mediciner är det bättre med slemlösande och luftrörsvidgande mediciner än de som är hostdämpande. De dämpande medicinerna gör att slemmet inte kommer upp ur luftvägarna. Tänk på att långdragen hosta kan vara tecken på astma och att en läkare bör undersöka barnet.

Streptokocker – halsfluss

Många är bärare av streptokocker utan att vara sjuka. Det är väldigt ovanligt med halsfluss hos barn. I ovanliga fall kan det förekomma epidemier av halsfluss och det behövs kartläggning och provtagning från distriktssköterska. Barn med streptokockinfektion , tex halsfluss bör vara hemma minst 2 dygn i samband med antibiotika behandling.

Svinkoppor

Svinkoppor är smittsamma så länge det finns sår som inte läkts. Var noga med hygienen, speciellt handhygienen. Se till att ha en egen handduk. Undvik att röra såren, det för lätt smittan vidare. Barnet skall vara hemma tills såren läkt.

Höstblåsor

Smittsamheten är hög och spridning är svår att förebygga. Barnet skall vara hemma vid feber, dåligt allmäntillstånd och/eller svårigheter att äta.

Mollusker

Man behöver inte göra något särskilt för att undvika smitta eftersom det inte är farligt med mollusker. När knottrorna läkt är man troligen immun för resten av livet. Går barn med mollusker på förskolan/familjedaghemmet behöver inte de göra något särskilt eller ha några speciella förhållningsregler. Mollusker läker så småningom av sig själva, ofta blir de röda och irriterade en period innan de försvinner.

Löss

Eftersom lössen inte dör omedelbart bör man avvakta en dag innan man avgör om behandlingen har varit effektiv. Efter den första behandlingen behöver barnet inte vara hemma från förskolan/familjedaghemmet. Det är bra att informera andra föräldrar och personal om att löss förekommer på förskolan/familjedaghemmet så att alla kan undersöka sina barn och att de som har levande löss får behandling.

Vattkoppor

Smittsamheten är mycket stor. Smittar från 1- 2 dagar före till en vecka efter att utslagen först syns på huden. Barnet skall vara hemma tills blåsorna/kopporna är torra och när det är feberfritt och allmäntillståndet återställt.

Springmask

Smittsamheten är stor vid bristande hygien. Behandlas med läkemedel. Viktigt med handhygien, kortklippta naglar samt rena underkläder varje dag. Barnet bör vara hemma tills behandling påbörjats.

Antibiotika behandling

Om barnet behandlas med antibiotika är det oftast lämpligt att barnet återgår till förskolan när det orkar och och antibiotikakuren pågått minst två dagar. Personalen på förskolan har ingen skyldighet att ge barnet läkemedel.

 

Posted in Blog

Arbetsplan

ARBETSPLAN

Inför varje läsår utarbetas en arbetsplan för förskolan. Huvudsyftet är att tydliggöra de mål som satts upp för förskolans utveckling.

Det är förskolechefen som fattar beslut om arbetsplanens innehåll. Utifrån varje mål bestäms hur fortsättningen av utvecklingsarbetet skall gå till. Förskolechefen är ansvarig för att arbetet utvärderas i slutet av varje läsår och att en uppföljning sker vid jämna mellanrum under läsåret.

I den verksamhetsplan som varje avdelning gör utifrån vår kvalitetsredovisning och våra gemensamma mål framgår vilka aktiviteter som skall göras under året. Där står också beskrivet hur avdelningen har tänkt genomföra de olika aktiviteterna.

Hur väl förskolan lyckas i sitt arbete att uppnå målen redovisas i kvalitetsredovisningen under hösten.

Posted in Blog

Verksamhet

Vår pedagogiska modell

Swesbi Förskolor arbetar efter en traditionell förskolepedagogik vilket innebär att barnen får kunskap om alla ämnesområden, till exempel naturupplevelser, matematik och målning. Det är barnets behov som står i centrum. Förskolan kan välja att ta inspiration från andra pedagogiska inriktningar. Grundidén i vårt barnomsorg kan sammanfattas i nyckelorden: demokrati, solidaritet, jämlikhet, trygghet, ansvar och en allsidig personlighetsutveckling.

Swesbi Förskolor praktiserar ett temainriktat arbetssätt vilket innebär att verksamheten fokuseras på ett ämnesområde under en viss period. Några exempel är bondgården, vattnet, skogen och rymden.

 

 

 

 

Posted in Blog

Språkutveckling

Språkutveckling i förskolan sker i ”det vardagliga lärandet”. I alla tänkbara situationer under dagen tränar vi språket i förskolan. Som pedagog är det viktigt att använda ett tydligt och nyanserat språk.

På förskolan börjar barnen vid ett års ålder och redan då lägger vi grunden för barnets språkutveckling. Genom att vara delaktig i alla situationer med barnet som till exempel matsituationen, på och avklädning, blöjbyten med mera pratar vi om det som sker. Ibland tydliggör vi händelser med bilder och tecken. Att använda tecken som stöd gör att vi förstärker ord och gör ordet mer begripligt för barnet. Vi använder oss också av en stavelsemetod där vi förstärker orden och meningar genom att prata, och gå i stavelser. Denna metod är särskilt framgångsrikt för de barn som är språkförsenat.

Vi har samlingar dagligen där vi ger alla barn språkutrymme, sjunger sånger, har rörelser och tränar rim och ramsor för att stimulera barnets språkutveckling. Sagoläsning där barnet är aktivt med och berättar vad som händer i berättelsen sker dagligen i verksamheten.

I barnens lek på förskolan är vi med och observerar och lyssnar in barnens sätt att kommunicera med varandra. Utifrån det reflekterar vi tillsammans över barns språk och kommunikation.

Att lyssna in barnet och uppmuntra till att ge uttryck för sina känslor och uppfattningar i ord gör att barnet stärker sin jaguppfattning och vågar ta för sig.

Barn med annat modersmål än svenska får stöd i sin språkutveckling genom att bland annat ha modersmålsstöd på förskolan. Vi pratar om olika kulturer och stärker barnet i sin identitet.

Posted in Blog

Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses