Arbetsplan

ARBETSPLAN

Inför varje läsår utarbetas en arbetsplan för förskolan. Huvudsyftet är att tydliggöra de mål som satts upp för förskolans utveckling.

Det är förskolechefen som fattar beslut om arbetsplanens innehåll. Utifrån varje mål bestäms hur fortsättningen av utvecklingsarbetet skall gå till. Förskolechefen är ansvarig för att arbetet utvärderas i slutet av varje läsår och att en uppföljning sker vid jämna mellanrum under läsåret.

I den verksamhetsplan som varje avdelning gör utifrån vår kvalitetsredovisning och våra gemensamma mål framgår vilka aktiviteter som skall göras under året. Där står också beskrivet hur avdelningen har tänkt genomföra de olika aktiviteterna.

Hur väl förskolan lyckas i sitt arbete att uppnå målen redovisas i kvalitetsredovisningen under hösten.

Posted in Blog

Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses