Föräldraråd

 

Föräldrarådets uppgifter

  • Informationskanal mellan förskolan och föräldrar.
  • Referensgrupp inför viktiga beslut.
  • Idéforum för utveckling och förbättring av pedagogernas verksamhet.

Föräldrarådets sammansättning

  • Två-tre föräldrarepresentanter från varje avdelning
  • 2 personalrepresentanter
  • Förskolechef
 

Arbetsformer

Föräldrarådet är rådgivande, förskolechefen fattar beslut.

Rådet träffas 2ggr/termin.Minnesanteckningar förs och skickas hem till alla föräldrar via mail samt publiceras här på hemsidan.

Dagordning skickas ut minst två veckor innan mötet och sätts upp på avdelningarnas anslagstavla och läggs ut på hemsidan.

Ev. handlingar som berör ärendena skickas ut med dagordningen.

 
Föräldraråd 2014-2015
Namn på de som ingår

Posted in Blog

Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses