Föräldrasamverkan

”Förskolan skall komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn skall kunna utvecklas rikt och mångsidigt.” (Lpfö98)

Mål: Att ge föräldrarna möjlighet att påverka den verksamhet som utformas för deras barn.

För att vi skall få en förståelse för barnets två världar och erhålla en helhetssyn på barnet är det viktigt att ha en fungerande föräldrasamverkan. Förskolan ska vara ett komplement till hemmet. En god föräldrasamverkan påbörjas under inskolningen och byggs på i den dagliga kontakten.

Den dagliga kontakten

Den dagliga kontakten är viktig för alla tre parter, pedagoger – barn – föräldrar. Det är här i den dagliga kontakten som vi kan mötas i kortare samtal för att föra över viktig information om vad som hänt hemma på morgonen och som kan påverka barnet under dagen samt vad som hänt på förskolan under dagen. Är man som förälder eller pedagog i behov av ett längre samtal kan man tillsammans göra upp om en tid för detta.

Utvecklingssamtal och utvecklingsplan

Utvecklingssamtal erbjuder vi på hösten andra året barnet går på förskolan med ett uppföljningssamtal på våren. Under utvecklingssamtalet ger vi föräldrarna en helhetsbild av barnet utifrån de sex förmågorna. Emotionell, social, motorisk, perceptuell, språklig och logisk-matematisk förmåga.

En utvecklingsplan upprättas gemensamt med föräldrarna och som utvärderas vid uppföljningssamtalet på våren. Det är önskvärt att båda föräldrarna deltar och 30 minuter avsätts för samtalet.

Vid behov möter vi föräldrar fler gånger för att följa ett barns utveckling. Det är det individuella behovet hos barnet och föräldrar som styr detta.

Föräldramöte/föräldraråd

Föräldramöte/föräldraråd slår vi ihop till ett möte en gång per termin.

Tanken med föräldramötena är att föräldrarna ska få möjlighet att ta del av vad som är aktuellt i verksamheten. Föräldrarådet finns för att gemensamt med pedagogerna mötas, diskutera och ta del av och planera förskolans gemensamma aktiviteter och verksamhet. Föräldrarna har också möjlighet att utbyta och ta del av varandras tankar och funderingar.

Föräldratraditioner

Vid flera tillfällen under året blir man som förälder inbjuden till att medverka i förskolans traditioner. Exempel på detta är grillfest, pysselkväll och sommarfest.

Övriga familjeresurser

I arbetet med barnen på förskolan har vi tillgång till språk- och talpedagog, resurspedagog samt lekarbete. En ansökan om dessa resurser av olika slag föregås alltid av ett gemensamt beslut mellan berörda föräldrar och avdelningspersonalen. Ansökan görs gemensamt.

Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses