Vår verksamhet

Verksamhetsidé "En framgångsrik förskola"

Framgångsrika blir vi när barnen har fått en god grund för fortsatt utveckling, lek och lärande - enskilt och i samspel med andra.

På Swesbi förskola erbjuds alla barn ett arbetssätt som uppfyller läroplanens målområden. Vi har pedagogiska miljöer som stimulerar till nyfikenhet, kreativitet och kunskapssökande hos barn och vuxna. Vår pedagogiska miljö tillåter barnen att vara kompetenta. Vår pedagogiska verksamhet uppmuntrar till delaktighet för alla - barn, föräldrar och pedagoger. Alla som kommer till vår verksamhet känner sig välkomna och möts av en pedagogisk och trivsam miljö med engagerad och tillmötesgående personal. Vår värdegrund bygger på positivitet, generositet och förtroende.

Vi har en gemensam barnsyn - Det kompetenta barnet. Med det menar vi att alla barn kan, utifrån sin förmåga. Det är viktigt för oss att barnen ges tid att själva få prova, utforska och upptäcka. Vi vuxna finns med som trygga och utmanande pedagoger som leder och stödjer barnen i deras utveckling.

Framgångsfaktorer på vår förskola är:

Ett tydligt och samlat pedagogiskt ledarskap: Det är viktigt att det pedagogiska ledarskapet är tydligt för alla. Förskolechefen har ett övergripande pedagogiskt ledarskap. Varje pedagog utövar ett pedagogiskt ledarskap för de barngrupper han/hon verkar i. Swesbi förskola präglas av ett demokratiskt arbetssätt där delaktigheten är viktig och ansvar delegeras.

En betoning av lärandet: Den reviderade läroplanen betonar lärandet, därför är ett viktigt utvecklingsarbete för oss att analysera och vidareutveckla vårt pedagogiska arbetssätt gällande barnens delaktighet och inflytande, matematik, språk- och kommunikation, naturvetenskap- och teknik, skapande, social utveckling, emotionella färdigheter, motorik och perception.

God struktur och gemensamma regler: En trygg och bra arbetsmiljö för barn och vuxna är en förutsättning för en framgångsrik förskola. Förskolans likabehandlingsplan och stadsdelens jämställdhetsplan är viktiga dokument att arbeta utifrån. Förskolechef har ett övergripande ansvar för arbetsmiljö, barnsäkerhet, och livsmedelshantering. Alla som arbetar på enheten har ett egenansvar vad gäller att följa de regler och riktlinjer som finns gällande arbetsmiljö, barnsäkerhet och livsmedelshantering. Vi arbetar fram lokala handlingsplaner och policys som alla känner till och följer.

Ett utvecklat samarbete med såväl barn som föräldrar: Hemsidan är ett viktigt forum för oss. Där kan vi delge brukare och andra intresserade aktuell information om vår pedagogiska verksamhet. Portfolio (en pärm/mapp där barnets utveckling och lärande dokumenteras) och pedagogisk dokumentation (barnens lärande i grupp dokumenteras) är andra viktiga verktyg som främjar delaktigheten. Forum där barn och föräldrar får komma till tals som t.ex. föräldramöten och andra föräldrasammankomster, inskolning och uppföljningssamtal, utvecklingssamtal, tamburkontakten, olika former av projektarbeten/temaarbeten som utgår från barnens intressen samt en pedagogisk miljö som främjar barnens delaktighet.

Arbete i arbetslag eller andra samarbetsformer: Att organisera för tvärgrupper på förskolan är ett arbete som pågår. Begreppet "En avdelning ett arbetslag" står för samverkan, kompetenssamlande och ett gemensamt ansvar för barnens lärande. Vid nyrekryteringar efterfrågar vi medarbetare som kan komma in i verksamheten med nya synsätt, arbetssätt och handlingskraft.

Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses